• Deklaracja dostępności

    • Wstęp deklaracji

     Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://www.rozniszew.pl/ Link otworzy się w nowej karcie.

     Data publikacji i aktualizacji

     Data publikacji strony internetowej: 2014-12-10. 

     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-19.

      

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     ▪ filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;
     ▪ część plików nie jest dostępnych cyfrowo;
     ▪ mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
     ▪ filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
     ▪ treści od innych podmiotów;
     ▪ strona nie posiada ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami;
     • występują elementy nie spełniające wymogów kontrastu;
     • odnośniki nie są w żaden sposób wyróżnione;
     • występuje formularze, którego kontrolki nie posiadają odpowiedniej etykiety;
     • występuje formularz, którego etykieta nie jest poprawnie skojarzona z kontrolką;
     • nie ma zdefiniowanych regionów strony ani punktów orientacyjnych ARIA;
     • rozmiar prezentowanego tekstu jest bardzo mały (10px lub mniejszy);
     • istnieją osadzone lub podlinkowane filmy YouTube, które nie posiadają napisów dla osób głuchych;
     • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne, również te będące odnośnikami, nie posiadają opisów alternatywnych w znaczniku ALT;
     • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne posiadają niewystarczający opis alternatywny;
     • nie wszystkie dokumenty pdf, doc, docx, są dostępne cyfrowo (np. dokumenty utworzone zostały poprzez skan dokumentu papierowego, występują błędy w formatowaniu, brakuje tekstów alternatywnych);
     • istnieją odnośniki, których treścią jest adres URL;
     • istnieją odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu;
     • nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce;
     • występuje odnośnik z atrybutem href (zaczynający się od #), który nie ma określonego celu;
     • występują odnośniki, które nie zawierają żadnego tekstu;
     • występują odnośniki oraz przyciski, których treść jest w obcym języku;
     • istnieją przyciski, które nie posiadają opisu funkcji jaką spełniają;
     • występują sąsiadujące ze sobą odnośniki, które prowadzą do tego samego adresu URL;
     • w niektórych przypadkach atrybuty TITLE są takie same jak atrybuty ALT;
     • w niektórych przypadkach tekst jest wyjustowany;
     • istnieją błędy w definicji hierarchii nagłówków - pominięto poziom nagłówka lub brakuje nagłówka H1;
     • występują slajdery bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury;
     • występują fragmenty tekstu o strukturze listy, które nie są zdefiniowane jako lista;
     • nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury;
     • nawigacja za pomocą klawiatury nie jest logiczna i zgodna z wyglądem strony;
     • po powiększeniu widoku strony do 200% nie widać całości informacji ze strony - niedostępne pozycje menu;
     • z treści strony nie można w pełni korzystać bez względu na orientację ekranu (pionowa/pozioma) - niedostępne pozycje menu; • występują tabele, w których brakuje nagłówków lub ich połączenia ze zbiorami komórek.

     Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

     Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-27. Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2021-03-27.

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Skróty klawiaturowe

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Suska, psprozniszew@nq.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 486219005. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     Informacje na temat procedury

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem:  https://www.rpo.gov.pl/ Link otworzy się w nowej karcie.

     Dostępność architektoniczna

     Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. Budynek składa się z 3 połączonych ze sobą pawilonów. Jeden pawilon jednokondygnacyjny, dwa pawilony dwukondygnacyjne, a także sala sportowa 1 kondygnacyjna. Budynek nie jest wyposażony jest w platformy schodowe umożliwiające osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Na terenie placu szkolnego brak parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do szkoły nie może wejść osoba z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia tylko na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

     Aplikacje mobilne

     Brak.

      

     Raport ostanie zapewnienia dostępności

     Raport_o_dostepnosci.pdf

     Raport_o_stanie_zapewnienia_dostepnosci.pdf